Stanovy

STANOVY SPOLKU TÁBORA EPHESUS

 čl. I

Základní ustanovení

1) Název spolku je "Spolek tábora Ephesus" (dále jen "spolek");

2) Sídlem spolku je U lázní 108, Tábor 390 01.

3) Spolek je zájmovou neziskovou organizací sdružující členy,  jejichž společným zájmem je příprava a organizace volnočasových akcí pro děti a mládež, zejména letního tábora „Ephesus“.  Spolek je nezávislé  na politických, ideologických a náboženských organizacích a hnutích.

4) Spolek navazuje na tradici dětských letních táborů pořádaných od roku 1996 pod hlavičkou „Ephesus“, organizovaných neformální skupinou českých a slovenských dobrovolníků.

5) Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky.

 čl. II

Cíle spolku

 Základní cíle spolku jsou zejména:

a) práce s dětmi a mládeží, pokračování v tradici dětských letních táborů „Ephesus“;

b) zkvalitnění využívání volného času dětí a mládeže;

c) podpora rozvoje osobnosti s vyzdvižením morálních hodnot.

čl. III

Formy činnosti

1) Příprava uceleného programu pro děti a mládež a jeho realizace.

2) Příprava a organizace dětského letního tábora.

čl. IV

Členství ve spolku

1) Členem spolku může být každý člověk starší 8-mi let, který se ztotožňuje s posláním spolku a chce se podle svých schopností a možností podílet na jeho realizaci, nebo se účastnit akcí spolku.

2) O přijetí za člena rozhoduje rada spolku, na základě přihlášky.

3) Členství zaniká

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě spolku;

b) rozhodnutím rady spolku o vyloučení;

c) změnou na čestné členství;

d) nečinností člena s tím, že tento po dobu 12 měsíců nevykonává svá členská práva a povinnosti.

4) Člen má právo:

a) být informován o všech akcích, pořádaných organizací. Běžnou formou informování je elektronická pošta;

b) předkládat návrhy, podněty, připomínky a dotazy k činnosti spolku;

c) být volen do orgánů spolku s ohledem na podmínky uvedené v čl. 6 odsek 2;

d) člen má právo požádat o změnu členství na čestné členství, pokud se nemůže dál aktivně účastnit činnosti spolku, ale zůstává jeho sympatizantem.

5) Člen má povinnost:

a) přispívat podle svých schopností a možností k dobrému jménu a úspěchům spolku;

b) dodržovat tyto stanovy, vnitřní usnesení a jednat v souladu s cíli spolku;

c) plnit svěřené úkoly a účastnit se práce v orgánech, do nichž byl zvolen;

d) oznamovat radě spolku změny osobních a kontaktních údajů uvedených při zápisu;

e) povinností člena je zúčastnit se výroční členské schůze, nebo za sebe zplnomocnit zástupce.

6) Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Seznam je neveřejný a není zpřístupněn. Za jeho aktuálnost, zápisy a výmazy odpovídá předseda spolku.

 čl. V

Organizační uspořádání

1) Orgány spolku jsou:

a) rada spolku

b) předseda spolku

c) členská schůze

čl. VI

Rada spolku

1) Rada spolku  (dále jen „rada“) je nejvyšším orgánem spolku, je alespoň tříčlenná a schází se nejméně čtyřikrát ročně. Funkční období rady spolku je ukončené výroční členskou schůzí na podzim. Následně začíná funkční období nové rady spolku.

2) Členem rady smí být člen spolku starší 18 let, který se bude aktivně podílet na činnosti spolku.

3) Rada spolku

a) organizuje a vede jednotlivé akce spolku;

b) připravuje plán činnosti na jednotlivá období;

c) zabezpečuje vedení účetnictví spolku a zpracování daňového přiznání;

d) může písemně pověřit svého člena k jednání ve jménu spolku v konkrétních záležitostech;

e) může připravit změny nebo doplnění stanov;

f) na nejbližší schůzi projedná věc, o kterou požádá člen spolku;

g) v krajním případě rozhodne o ukončení činnosti spolku (upravuje čl. 10);

h) přijímá nové členy rady jednohlasným schválením;

4) Rada spolku volí na začátku funkčního období ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

a) Předseda je oprávněný jednat za spolek samostatně a informovat o tom radu.

b) Místopředseda řídí radu v případě nepřítomnosti předsedy.

c) Pokladník je oprávněn jednat za spolek samostatně v hospodářských věcech. Zejména zastupuje spolek při jednání s finančním úřadem, podává daňové přiznání.

5) Člen rady má právo se ucházet o působení v radě i v dalším funkčním období. Bude jmenován, když o to na konci funkčního období požádá.

6) Člen rady bude odvolán

a) když na konci funkčního období nepožádá o prodloužení působení v radě;

b) pro neplnění  svých povinností většinovým rozhodnutím všech členů rady.

7) Schůze rady spolku se mohou účastnit i osoby přizvané členem rady, pokud to rada v úvodu schválí a pokud je v jednotlivých bodech jednání potřebný jejich poradní hlas.

8) Zásady hlasování:

a) při schvalování se rada obvykle řídí prostou většinou hlasů přítomných členů rady, pokud se na začátku rokování nedohodne jinak;

b) na změnu stanov je potřebný souhlas všech členů rady spolku;

c) v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.

čl. VII

Předseda spolku

1) Předseda spolku je volen jednou ročně z členů rady.

2) Předseda spolku

a) může jednat za spolek samostatně;

b) svolává schůzi rady spolku;

c) koordinuje činnost rady spolku;

d) zodpovídá se radě spolku;

e) vede seznam členů spolku.

3) Pokud rada nezvolí předsedu spolku, budou ve jménu spolku vystupovat společně všichni její členové.

čl. VIII

Členská schůze

1) Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Výroční schůze se koná na podzim.

2) Členská schůze má tyto funkce:

a) schvaluje závěrečnou zprávu za minulé období;

b) navrhuje koncepci činnosti spolku a jeho cíle na příští období;

c) schvaluje revizní zprávu, předkládanou revizorem, pokud byl v předchozím období zvolen;

d) vydává stanovisko k návrhům předloženým radou spolku;

e) dává prostor diskuzi členů;

f) schvaluje interní dokumenty spolku, předkládané radou;

g) navrhuje změny nebo doplnění stanov;

h) navrhuje nové členy rady.

3) Zásady hlasování:

a) členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina členů;

b) v bodech e a f odstavce 2 tohoto článku potřebuje schůze na rozhodnutí nadpoloviční absolutní většinu přítomných členů;

c) v ostatních případech hlasuje členská schůze prostou většinou přítomných členů.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů spolku získává z:

a) darů, případných dotací, grantů a jiných nenávratných finančních výpomocí;

b) účastnických příspěvků účastníků tábora, které se využijí pouze na přípravu a organizaci letního tábora. Případný přebytek se použije na přípravu dalšího ročníku a nákup táborového vybavení.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v článku 2 v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 3 těchto stanov a rozpočtem spolku.

3) Spolek nevlastní žádný nemovitý majetek.

4) Další pravidla pro hospodaření může stanovit rada.

čl. X

Okolnosti zániku spolku

1) Spolek zaniká rozhodnutím rady spolku.

2) Likvidaci spolku po schválení jeho zániku provede likvidační komise jmenovaná členskou schůzí podle platných zákonů.

čl. XI

Závěrečná ustanovení

1) Členové přípravného výboru se dnem registrace spolku automaticky stávají jednak členy spolku a jednak členy první rady.

2) Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

3) Každý člen spolku je oprávněn zplnomocnit jiného člena spolku, aby hlasoval v jeho jménu.

4) Rokování i hlasování může probíhat i elektronickou formou.

5) Proti jakémukoli rozhodnutí orgánů spolku je možné podat odvolání radě. Ta v případě odůvodněnosti buď rozhodne o nápravě, nebo jej předloží na rokování členské schůzi.